02 شهریور 1399

ویژگی های یک دیابتولوژیست

همزمان با سالروز حکیم عالیقدر ابو علی سینا و گرامیداشت روز پزشک برنامه لایو در تاریخ 01/06/1399 با موضوع ویژگی های یک دیابتولوژیست در صفحه اینستاگرامی "صد مطب دیابتی" بنیاد امور بیماری های خاص برگزار گردید. دکتر معادی ضمن تبریک به جامعه پزشکی در رابطه با  پروژه ی صد مطب دیابتی، دستاوردهای آن و محور های فعالیت بنیاد توضیح دادند. در ادامه صحبت های دکتر معادی، دکتر نیکو سخن (مدیر عامل انجمن دیابت ایران و مدیر آموزش IDF( در رابطه با ویژگی های یک دیابتولوژیست صحبت نمودند و در این برنامه لایو 70 نفر از پزشکان صد مطب دیابتی حضور داشتند.