19 مرداد 1399

صد مطب دیابتی و توسعه ی پرونده الکترونیک مداریو

در راستای برنامه صد مطب دیابتی و توسعه ی پرونده الکترونیک مداریو که از سال 94 فعالیت خود را آغاز نموده است و قریب به 200 نفر از پزشکان صد مطب دیابتی از این برنامه استفاده می کنند تا کنون اطلاعات نزدیک به 25 هزار بار مراجعه ی بیماران در این سیستم ثبت گردیده و در حال استفاده می باشند. روز شنبه مورخ 99/05/18 ساعت 20 برنامه لایو با مدیر و طراح برنامه مداریو برای پزشکان صد مطب به منظور پاسخگویی به سوالات، رفع اشکالات و پیشنهادات برگزار گردید و تعداد 29 نفر در برنامه حاضر بودند.

بنیاد امور بیماری های خاص