09 اسفند 1398

دستورکار گند زدایی سطوح و ضد عفونی دستها

توصیه های بهداشتی ویژه بیماری کرونا

دستورکار گند زدایی سطوح و ضد عفونی دستها:

1 -تمامی سطوح داراي تماس مشترك (نظیر دستگیره درب ، میله راه پله ، پشتی صندلیها وفرمان خودرو و...) بایدابتدا نظافت وسپس براساس جدول ذیل گندزدایی گردد .

2 -هنگام نظافت وگندزدایی خودرو واماکن بسته باید خالی از افراد ویا داراي تهویه مناسب بوده ودر حین گندزدایی پنجره ها باز و فردباید از دستکش وماسک مناسب استفاده نماید.

3 -دو مرحله نظافت (بامواد شوینده )وگند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختلاطی بین شوینده وگند زدا ایجاد گردد.

4 -محلول گند زدا باید روزانه تهیه گردد (کارایی آن پس از گذشت 24 ساعت کاهش می یابد ).

5 -گند زدا با آب سرد تهیه گردد .

6 -گند زدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، براي سطوح انجام میشود. ابتدا دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده میشود .

7 -لازم است رطوبت ناشی از مواد گند زدا به صورت خود بخودي خشک شود.

8 -مدت حدود 10دقیقه ماندگاري براي اثر بخشی مواد گند زدا بر روي سطوح توصیه می گردد.

9 -بهتر است از مواد بر پایه الکلی جهت ضد عفونی دست استفاده گردد ودر صورت در دسترس نبودن ماده الکلی ازماده موثره داراي کلر به شرح جدول ذیل استفاده شود .

بنیاد امور بیماری های خاص