23 شهریور 1400

صعود هیات رئیسه و بیماران کلیوی هیات زنجان به قله سبلان

اعضای هیات رئیسه و ورزشکاران کلیوی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان زنجان با موفقیت به قله سبلان صعود کردند.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd