18 شهریور 1400

برگزاری مسابقات ورزشی دو میلیارد قدم فدراسیون جهانی

دبیر فدراسیون ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا خبر داد:  مسابقات 2 میلیارد قدم فدراسیون جهانی با حضور ورزشکاران ایرانی برگزار می گردد.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd