25 فروردین 1400

راهنمای عملی دیابت و ماه مبارک رمضان (سال 2021)

 

جهت دانلود فایل PDF راهنمای عملی دیابت و رمضان سال 2021 اینجا کلیک کنید.

 

فهرست مطالب INDEX  :

فصل 1- مقدمه ای بر گایدلاین عملی IDF-DARPRACTICAL GUIDLINES 2021

فصل 2-اپید مولوژی دیابت وروزه داری درماه رمضان

فصل 3-چه اتفاقی در بدن می افتد؟ فیزیولوژی روزه داری درماه رمضان

فصل 4-اثرات روزه، روی فیزیک بدن وبهبود کیفیت ورضایتمندی ذهنی وروحی در رمضان

فصل 5- کلاسیفیکاسیون ریسک پذیری  دیابتیک ها قبل از ماه رمضان

فصل 6-دیابت ورمضان : چشم انداز پزشکی-مذهبی

فصل 7- ارزیابی( معاینات) وآموزشقبلرمضان

فصل8- برنامه غذاییRNP )) رمضان برای دیابتی ها

فصل 9-  مدیریت دیابت نوع 1 درزمان روزه داری درماه رمضان

فصل10-  مدیریت دیابت نوع2 درزمان روزه داری درماه رمضان

فصل11-مدیریت هایپرگلایسمی دربارداری در زمان روزه داری ماه رمضان

فصل 12- مدیریت دیابت در افراد مسن دیابتی درزمان روزه داری درماه رمضان

فصل13-ریسک روزه داری درماه رمضان :عوارض قلبی عروقی ،مغزی عروقی وکلیوی

فصل 14-تشخیص ورفع موانعی که در عملی کردن گاید لاین اختلال ایجاد می کنند

فصل 15-درجه بندی شواهد ((Grading of Evidenceوزمینه های تحقیقاتی اینده در دیابت روزه داری رمضان

توسط: فدراسیون بین المللی  دیابت با همکاری اتحادیه بین المللی دیابت و رمضان

@cffsd

بنیاد امور بیماری های خاص