02 اسفند 1399

دوره آموزشی با موضوع "کبد چرب در بیماران دیابتی" برگزار شد

در راستای برنامه های آموزشی اعضا صد مطب ديابتی، لایو اينستاگرامی روز جمعه مورخ 99/12/01 با موضوع " کبد چرب و ارتباط آن با ديابت" با حضور جناب آقای دکتر امیرعلی سهراب پور، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس شبکه هپاتیت ايران برگزار گرديد. اشاره شد که کبد چرب از اختالالت شايع متابولیک بوده بطوريکه هر ۴ نفر يک نفر از اين اختالل رنج می برد و اين آمار در بین بیماران ديابتی شايعتر است و تا حدود  70 درصد بیماران ديابتی درجاتی کبد چرب را نیز دارد. در اين اليو علل ايجاد کبد چرب و عوامل خطر برای ايجاد آن، روش های تشخیصی و پیشگیری از آن، عوارض ناشی از کبد چرب و درمان های مختلف غیردارويی و داروی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدت زمان این لایو 90  دقیقه بوده و 176 نفر بصورت مستقیم در اين برنامه حضور داشتند.