کمک به نیازمندان و بیماران یک آزمون الهی است.
خدایا کمک کن از این آزمون سرافراز بیرون آیم.
شماره حساب 83581010177441 بانک سامان شعبه پارک ساعی
شماره حساب 206810988981 بانک پاسارگاد شعبه زرتشت
شماره حساب 0110103434000 بانک ملی شعبه اسکان